Nieuwsbericht 2015Centro Maya Servicio Integral.


Eind december 2015 stonden 145 personen met een beperking, uit San Juan La Laguna en de omliggende dorpen, ingeschreven in het centrum. Zij betalen, zo mogelijk, jaarlijks een kleine bijdrage aan het centrum.

Er waren 17 vaste medewerkers en gedurende het hele jaar was er tevens een klein aantal practicanten en  vrijwilligers aanwezig.


Men was werkzaam in de volgende afdelingen:

 • -Directie
 • -Administratie. (Met o.a. als voorname taak het afleggen van verantwoording van besteding donaties)
 • -Medische contacten.
 • -Muziek therapie.
 • -Fysiotherapie*
 • -Spraaktherapie*
 • -Psychologie*
 • -Baby’s en peuters (Voor vroegtijdige opsporing en behandeling van problemen)
 • -Klaslokaal. (Waarin onderwijs wordt gegeven aan pupillen die om bepaalde redenen niet naar een reguliere school kunnen of die onder behandeling zijn bij een van de therapeuten en pupillen met leer-, gedrags-, of zintuiglijke problemen).
 • -Keuken. (Waarin de kleine hapjes voor de pauzes zowel als de volledige maaltijden voor de overblijvers worden bereid).
 • -Werkruimte waarin handvaardigheidsproducten en sierraden worden gemaakt.
 • -De “comedor” (eetcafé) waarin ook de bakkerij is ondergebracht.
 • -De groentetuin.


* Behalve voor pupillen van het centrum zijn deze therapieën ook beschikbaar voor mensen van buiten het centrum. Zo bestaat er sinds dit jaar een schriftelijke overeenkomst tussen het centrum en het bureau van mensenrechten in Santiago Atitlán, waarin de samenwerking tussen de beide instituten is vastgelegd. 


De kosten van het centrum worden gedragen door meerdere organisaties. De stichting “Steun de Maya’s” betaalde het volgende:

 • -Salaris directeur
 • -   ,,       administratieve kracht
 • -   ,,       kindermeisje
 • -   ,,       twee onderwijzers, waarvan er  één salaris in de vorm van een studiebeurs ontvangt.
 • -Dagelijks vervoerskosten pupillen.
 • -Cursussen personeel.
 • -Lesmateriaal
 • -Voeding. (twee maal daags een kleine snack voor alle pupillen en medewerkers  en voor diegenen die een hele dag blijven een  volledige maaltijd).
 • -Hygiëne.
 • -Kantoormiddelen.
 • -Telefoon en internet.
 • -Energiegebruik.
 • -Onderhoud gebouw en meubilair.
 • -Een bijdrage in de medische- en tandartskosten van sommige pupillen.
 • -Een bijdrage voor hulmiddelen en rolstoelen.
 • -Onderhoud computers.


Ieder jaar vallen er positieve maar ook negatieve berichten te melden en daarop is 2015 geen uitzondering.


Wij leerden Inez, een jongeman van bijna twintig, kennen toen hij zich met een begeleider meldde bij Centro Maya. Er bleek botkanker bij hem te zijn vastgesteld en ten gevolge daarvan  zou een van zijn benen geamputeerd gaan worden. Hij wilde zich er zo goed mogelijk op voorbereiden en daartoe riep hij de hulp in van onze psychologe en de fysiotherapeut. Toen de amputatie had plaatsgevonden werd Inez ter revalidatie opgenomen in het werkproject van het centrum en er werd een prothese voor hem besteld. Het was een sportieve vent en aan míj vroeg hij naar mogelijke aanpassingen voor zijn fiets, zodat hij deze weer zou kunnen gebruiken zodra de prothese beschikbaar zou zijn.  Zover is het echter niet gekomen. De kankercellen bleken zich te hebben verspreid en dat werd hem fataal. Een foto in het kantoor herinnert nu nog aan zijn korte verblijf in Centro Maya.


Heel pósitief nieuws is de opening van een “comedor” (eetcafé), afgelopen september, als onderdeel van het werkproject dat gefinancierd wordt door het COE, een Italiaanse hulporganisatie.  De comedor is, onder de naam “Alma de Colores” gehuisvest in een gehuurd gebouw, dichtbij het kort geleden gereed gekomen museum. Het gebouw biedt tevens de mogelijkheid om er twee vrijwilligers in onder te brengen. Men kan er uiteraard wat eten en drinken en er worden brood, koekjes en pizza’s gebakken die ook  op straat aan de man gebracht worden.  De gebruikte groente komt uit eigen tuin, eveneens een onderdeel van het werkproject.  Na een korte proefperiode is vast komen te staan dat er behoefte was aan een professionele kracht en inmiddels is een chef-kok aangetrokken om leiding te geven aan het geheel . 


Een ander onderdeel van het werkproject, de afdeling handvaardigheid waarin men zich bezig houdt met het maken van sierraden, sjaaltjes, tassen en dergelijke heeft zijn werkplaats binnen Centro Maya. Er zijn echter ook deelnemers aan dit project die vanuit hun huis werken. Reden daarvoor kan bijvoorbeeld zijn de geringe mobiliteit van de betreffende persoon of de grote afstand.  Vanuit het centrum wordt dan voorzien in de benodigde materialen en zo zijn er bijvoorbeeld naaimachines verstrekt. Meerdere deelnemers aan het werkproject hebben intussen met goed resultaat een  in het centrum gegeven naaicursus gevolgd.


Er is veel vraag naar zowel de producten uit de bakkerij als naar de handvaardigheid producten en het kost weinig moeite om er kopers voor te vinden. Veel gaat naar het buitenland maar In Antigua en in Panajachel, centra van toerisme, zijn ook winkeltjes waar de handvaardigheid producten van het centrum verkrijgbaar zijn. Het ligt in de bedoeling dat in Augustus 2016  Marinella en Marco zich terug trekken uit het project. Ze zullen  dan met hun inzet een grote bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het centrum.


Gedurende het afgelopen jaar vonden, behalve de reguliere werkzaamheden op het gebied van onderwijs en therapieën ook vele andere activiteiten plaats, al of niet binnen het centrum.               Ik noem er hiervan enkele:

 • -Vergaderingen van CONADI, het landelijk adviesorgaan van personen met een beperking.
 • -Vergaderingen van ACOPEDIS,  de organisatie waarin alle organisaties op het gebied van mensen met een beperking binnen het district Sololá zijn vertegenwoordigd.
 • -Vergaderingen met ouders van kinderen die hulp ontvangen van het Lilianafonds.
 • -Voorlichting over rampenbestrijding en het handelen bij rampen aan personen met een beperking en hun familieleden. Tevens training van voorlichters op dit gebied, georganiseerd en betaald door de hulporganisatie “Aktion Deutschland Hilft” 
 • -Contacten met het Ministerie Publico (bureau mensenrechten in Santiago Atitlán) Onder andere is er een overeenkomst gesloten tussen dit bureau en het centrum betreffende doorverwijzing van mensen met psychische problemen.
 • -Contacten met het instituut voor visueel beperkte personen.
 • -       Contacten met scholen voor personen met gehoor- en spraakproblemen.
 • -Contacten met het Ministerio de Salud.
 • -Voorlichting op velerlei gebied aan studenten, onderwijzers en ouders. Deze wordt, behalve door de werknemers ook gegeven door Manuel, pupil vanaf het eerste uur en inmiddels ook bestuurslid van het centrum.
 • -Het verstrekken van rolstoelen, en andere hulpmiddelen, niet alleen aan pupillen van het centrum maar ook aan enkele bejaarde personen door Dick Rutgers,  missionaris van de Bethel kerk.
 • -Verstrekking van microcredieten, door ARCOPEDIS,  aan moeders van kinderen met een beperking.
 • -Er waren festiviteiten, veelal samen met de ouders gevierd, ter gelegenheid van “De dag van het kind”,  Valentijnsdag, naamdag van het dorp, Moederdag, de Internationale dag van de gehandicapte, de opening van het eetcafé en het kerstfeest.
 • -In Panajachel werd een winkeltje geopend waar producten van centra voor personen met een beperking uit Sololá te koop worden aangeboden.
 • -Er heeft een onderzoek plaats gevonden naar de wensen en behoeften van de ouders van kinderen met een beperking die wonen in de Aldeas (de dorpen behorend tot San Juan, aan de andere zijde van de bergen gelegen).
 • -Activiteiten voor fondsenwerving, zoals de verkoop van (gekregen) gebruikte kleding. Ook. werd er een verloting georganiseerd waarvan de opbrengst gebruikt wordt om ziektekosten van de deelnemers aan het werkproject te dekken.
 • -Een vakantieschool voor kinderen in de Aldeas (buurtgemeenten van San Juan) voor kinderen van acht tot dertien jaar.
 • -Cursussen voor vroedvrouwen met het oog op het voorkomen van handicaps.
 • -De muzieklessen werden uitgebreid met dans en theater.
 • -Een cursus naaien.
 • -Er werd een samenwerkingsverband gerealiseerd tussen het centrum en de Amerikaanse organisatie “Construendo Alianzas”.
 • -De muziekonderwijzer werd gedurende een maand met raad en daad bijgestaan in zijn werkzaamheden door de Noorse muziektherapeut KariBeth. Zij was degene die in 2010  muziek en dans introduceerde in het centrum.
 • -Sinds 2005 ontvangt het centrum jaarlijks gedurende twee weken een groep studenten fysiotherapie van de universiteit van Long Island (U.S.A.) onder leiding van hun professoren. Deze groep wordt steeds vergezeld door enkele ervaren metselaars. Behalve door het afleggen van huisbezoeken maken zij zich nuttig door het verrichten van bouw werkzaamheden. Zo realiseerden zij het afgelopen jaar een spreekkamer voor onze psychologe.
 • -Ieder half jaar wordt per kind een planning gemaakt en de vorderingen worden geëvalueerd
 • -Meerdere bijscholing cursussen voor de werknemers..
 • -School voor ouders met o.a. aandacht voor de rechten van de gehandicapten, de plichten van de overheid,  problemen rond seksualiteit, enz.
 • -Het centrum beschikt gedurende een jaar over een fondsenwerver die is aangeboden door de Italiaanse ontwikkelingsorganisatie COE. Deze heeft tot taak om, behalve fondsen te werven, een inmiddels aangetrokken Guatemalteek in te wijden in deze materie.

.

Het studiefonds

In 2015 volgden 23 personen een schoolopleiding, geheel of gedeeltelijk betaald door onze stichting.

 • -Basisonderwijs: 6 (Hiervan behaalde er 1 het getuigschrift en gaat nu naar middelbaar onderwijs).
 • -Middelbaaronderwijs: 5 (Hiervan behaalde er 1 het diploma en gaat nu naar de universiteit)
 • -Beroepsonderwijs: 7
 • -Universiteit: 5


Resultaten:

Een student studeerde af als automonteur.

Een student computerkunde studeerde af.

Twee studenten behaalden het diploma administratief medewerker.

Een student behaalde het diploma onderwijzer.

Vanwege zwangerschap stopte een student haar studie.

(Steeds is het weer een teleurstellende ervaring als een studente haar studie moet beëindigen i.v.m. een ongewenste zwangerschap, dit ondanks alle energie die er gestoken wordt in voorlichting over seksualiteit en het voorkomen van zwangerschap).


Het Sociaal Fonds.

 • -Maandelijkse uitreiking van een voedsel pakket aan drie personen.
 • -Een alleenstaande moeder/oma met twee kinderen en twee kleinkinderen ontvangt maandelijks een bedrag ter dekking van de kosten voor persoonlijke hygiëne,  schoonmaakmiddelen en de vaste lasten van de energiekosten.
 • -Voor de vader van een pupil van Centro Maya zijn de kosten voor het construeren van een toilet betaald.
 • -Het verblijf van een van de pupillen van Centro Maya werd door ons van een waterdicht dak voorzien.
 • -Een microcrediet werd verstrekt voor de bouw van een keuken. Het wordt in maandelijkse termijnen afbetaald.
 • -In verband met gezinsplanning heeft een vijftal vrouwen een anticonceptie methode ontvangen.
 • -Voor een jongen met botkanker betaalden wij het vervoer per taxi naar het ziekenhuis in de hoofdstad, de zuurstofflessen, de kosten van de begrafenis.
 • - Voor een man met darmkanker betaalden wij het vervoer per taxi, de onkosten voor verblijf van een familielid in het ziekenhuis en een bijdrage in de kosten van de chemokuur.
 • -Een medewerkster kreeg een bijdrage i.v.m. medische kosten.


Financieel gezien was het afgelopen jaar niet makkelijk,  vooral ook in verband met de waardedaling van de euro die in het voorjaar plaats vond. Toch kunnen we zeggen dat onze stichting ook in 2015 weer heeft bijgedragen aan het welzijn van de Maya’s en in het bijzonder van  de personen met een beperking onder hen.  Dit werd mede mogelijk gemaakt door Uw gift.  Hiervoor danken Ruth en ik U van harte.


AlbertCopyright   © All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"