Centro Maya


Centro Maya, een dagopvang voor personen met een beperking.Periode 2004-2010:

De opstart van het centrum verliep niet zonder problemen. In de jaren 2004 tot 2010 werd vijf keer van onderkomen gewisseld en even zo veel keren van directeur. Het bestuur van het centrum bestond uit ouders en die beschikten veelal niet over de nodige kennis. Vele ouders spraken alleen de eigen Maya taal hetgeen de contacten met hulpverleners en instanties ernstig bemoeilijkte. Ook het werken met doorlopend wisselende vrijwilligers droeg niet bij aan het tot stand komen van enige stabiliteit en continuïteit.


Vanaf 2010 tot heden:

Na een conflict over de eigendomsrechten van het in gebruik zijnde onderkomen, een door de Japanse overheid gedoneerd gebouw, werd in een gezamenlijk overleg van de vertegenwoordigers van de stichting Steun de Maya’s, de directeur van het centrum en de ouders van de kinderen, besloten om het roer om te gooien. Het centrum kreeg een nieuw bestuur waarin, behalve een vertegenwoordiger van de ouders, ook een aantal goed gekwalificeerde mensen zitting nam.

Het centrum is sinds september 2010, onder de naam “Centro Maya Servicio Integral”,  erkend als Guatemalteekse N.G.O. en het beschikt inmiddels over een gebouw dat met de hulp van meerdere organisaties is aangekocht. Het Nederlandse Marthe van Rijswijck fonds leverde daarbij een aanzienlijke bijdrage. In het centrum werken Guatemalteekse krachten. Daarnaast werkt er een beperkt en wisselend aantal vrijwilligers. Dit binnen een duidelijk kader en onder verant-woordelijkheid van de Guatemalteekse leiding van het centrum.


Functies van de medewerkers van het centrum.

 • De directeur heeft niet alleen de dagelijkse leiding van het centrum maar zij onderhoud ook de externe contacten. Bovendien is zij nauw betrokken bij de landelijke belangenorganisatie voor personen met een beperking, CONADI. Ook is zij actief in de Gobernadora, de belangenorganisatie van personen met een beperking in  de provincie Solola.
 • De administratrice houdt zich o.a. bezig met de verantwoording van de financiën van het centrum als Guatemalteekse N.G.O. ten behoeve van de Guatemalteekse overheid. Ook legt zij verantwoording af aan de verschillende niet-Guatemalteekse hulporganisaties betreffende de besteding van de fondsen.
 • De psychologe werkt niet alleen met de pupillen van het centrum maar zij staat ook in nauw contact met het bureau voor mensenrechten in Santiago Atitlán.  Dit bureau roept regelmatig haar hulp in voor o.a. slachtoffers van geweld. Tevens organiseert zij bijeenkomsten waarin voorlichting gegeven wordt over zaken als de rechten van gehandicapten, huiselijk geweld, gezinsplanning, enz. Zij onderhoudt ook de contacten met het Nederlandse Lilianefonds. www.lilianefonds.nl
 • De fysiotherapeut behandelt kinderen van het centrum en incidenteel ook patiënten uit de dorpen.
 • De logopedist werkt met kinderen  met spraakproblemen.
 • De verpleegster bezoekt met de kinderen en hun ouders regelmatig medische specialisten in de hoofdstad en zij treedt daarbij vaak op als tolk omdat veel ouderen het Spaans niet machtig zijn. Tevens geeft zij voorlichting aan ouders.
 • Een onderwijskracht voor de voorschoolse begeleiding van de allerkleinsten.
 • Een onderwijzer voor de oudere groep.
 • Een onderwijzer voor muziekonderwijs.
 • Een maatschappelijk werkster begeleidt oudere kinderen in het werkgelegenheidsproject.
 • Twee kindermeisjes verzorgen de kinderen op het gebied van hygiëne.  Bovendien bereiden zij de maaltijden en zij houden de algemene ruimten schoon.  


  Concluderend kan worden vastgesteld dat op het initiatief van de stichting  Steun de Maya’s een voor de gehandicaptenzorg belangrijk instituut, Centro Maya Servicio Integral, tot stand is gekomen. De stichting heeft daarmee tevens in grote mate bijgedragen aan de acceptatie van gehandicapten, mensen die voordien veelal werden beschouwd als “een straf van God” en in afzondering leefden.  Copyright   © All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"