Mei 2008

Zojuist zijn we teruggekeerd van een verblijf van acht maanden in Guatemala, slechts rond de Kerst onderbroken voor een bezoek aan Holland. Hoewel ook deze keer niet alles van een leien dakje verliep (maar wie zou dat verwachten?) valt er veel goed nieuws te melden.

Achtereenvolgens zal ik de drie doelen, waarop onze stichting zich richt, onder de loep nemen.


Centro Maya

Hoewel we het door de Japanse overheid geschonken gebouw al in november 2006 in gebruik hadden genomen was het een jaar later nog steeds niet overgedragen aan het Oudercomité. Een vervelende situatie want er mocht nog geen spijker in een muur worden geslagen, laat staan dat we de structurele veranderingen konden aanbrengen die nodig waren om het gebouw tegen diefstal te beveiligen. Mede omdat Centro Maya vrij afgelegen ligt ging er het afgelopen jaar nogal wat verloren aan inventaris. Een printer, een typemachine, gereedschap, keukengerei en andere spullen raakten uit zicht. In januari echter trad in Guatemala een nieuwe President aan en de First Lady Wendy Berger, echtgenote van de vertrekkende President haastte zich om haar bemoeienis bij de totstandkoming van het gebouw alsnog in steen gebeiteld te krijgen. Op 15 januari werd het gebouw overgedragen aan de ouders en konden we aan de slag.

Eerder al waren de deuren voorzien van dubbele sloten en na de overdracht werd begonnen met het verkleinen van de ramen d.m.v. stalen spijlen en het dichten van de ruimte tussen muur en dak. Metselaars onder de vaders namen dat laatste karwei voor hun rekening.

Het ministerie van onderwijs stelde stoelen, tafels en schoolborden beschikbaar en vrijwilligers vulden de inventaris o.a. aan met kasten, wasmachine, oven en een “pila” (aanrecht) in de keuken. Ook de tuin werd weer eens stevig onderhanden genomen en beter rolstoel toegankelijk gemaakt.

Al met al beschikken we nu over een behoorlijk toegerust centrum.

 


Ook op personeelsgebied is er het nodige veranderd.

Het ministerie van onderwijs stelde drie onderwijzeressen aan, Eva, Esther en Juana (de voormalige directeur). Leticia is nu de directeur van het centrum en zij wordt gedurende een half jaar bijgestaan door Delfina om administratief de zaak op de rails te krijgen. Delfina heeft een lichamelijke beperking en is rolstoel afhankelijk. Met veel doorzettingsvermogen rondde zij vorig jaar een opleiding boekhouden af. Zij heeft nu de gelegenheid haar eerste praktijkervaring in het centrum op te doen.

 

Tevens trad een nieuwe fysiotherapeute aan, Evelyn.

De spraaktherapeut, Marvin, geeft iedere zaterdagochtend therapie aan een vijftal kinderen.

De drie onderwijzeressen volgen een cursus speciaal onderwijs aan de universiteit.

 

Twee stagiaires versterken tijdelijk het team om hun studie af te ronden:

Merlyn als maatschappelijk werkster en Ixmucané als psychologe.

 

Samen met onze kindermeisjes Victoria en Maria heeft het centrum dus een flink aantal vaste Guatemalteekse medewerkers en is de behoefte aan buitenlandse vrijwilligers minder geworden. Omdat het voorkeur heeft de wisselingen voor de kinderen zo gering mogelijk te houden is om die reden besloten met ingang van dit jaar het aantal vrijwilligers te beperken tot maximaal vijf en bovendien moeten zij zich voor een periode van ten minste drie maanden beschikbaar stellen.

 


In januari vond ook een wisseling van het oudercomité plaats. Het nieuwe comité heeft zich o.a. ten doel gesteld de ouders meer te betrekken bij het centrum. Ook zal het zich inspannen om zaken die onder vorige besturen zijn blijven liggen alsnog de nodige aandacht te geven. Ik noem hierbij het aanpassen van de statuten en het zoeken naar een oplossing voor het bus probleem. De bus werd in 2006, na onvoldoend overleg tussen de betrokkenen aan het centrum geschonken en al spoedig bleek hij in de praktijk ongeschikt te zijn om in de nauwe straten van San Pablo mee te manoeuvreren. Bovendien leek het ons niet verantwoord om uit de stichtingsgelden de onderhoudskosten te betalen. De kosten van onderhoud zijn een te onberekenbare factor en dus kozen we voor een vervoerscontract met de eigenaar van een pick-up.

Intussen staat de bus zijn waarde te verliezen in de schaduw van een boom en voor dat plekje moet bovendien nog maandelijks betaald worden.

 


Terugkijkend op de afgelopen periode kunnen we vaststellen dat we voorzichtig aan vooruitgang boeken. Eens begonnen als een huiskamerproject louter draaiend op vrijwilligers, beschikt het centrum nu over een goed onderkomen en is het van regeringswege erkend als een waardevol instituut voor onderwijs, hetgeen o.a. blijkt uit het toekennen van de drie onderwijskrachten en het dagelijks verstrekken van schoolmelk. Er wordt les gegeven en sommigen pupillen krijgen er therapie. Kort samengevat: Centro Maya wordt langzamerhand “volwassen”. Wat echter nog ontbreekt, is een goede opvang voor diegenen die niet in staat zijn theoretisch onderwijs te volgen, het is geen “school voor praktische vorming”. Er wordt over nagedacht maar we zijn er nog niet uit. In een vorige brief opperden wij het idee van een wasserette of broodbakkerij maar dat vereist een strakke organisatie en die is tot op heden nog niet realiseerbaar gebleken.

     

Het Studiefonds.


Anders dan vorige jaren worden dit jaar de betalingen voor studiekosten niet in een keer maar per kwartaal gedaan. Dit geeft uiteraard extra werk maar er gaat minder geld verloren aan studenten die tussentijds afhaken. Ook proberen we ons bij het verstrekken van de beurzen wat meer te richten op vervolgopleidingen.

 

In augustus gaat er in San Juan een cursus voor verloskundigen van start. Een groep van de Soroptimisten uit Nederland (afdeling West Betuwe) reageerde op onze vorige nieuwsbrief en zamelde het benodigde geld in ter gelegenheid van hun 25 jarig lustrum. Een geweldig initiatief! De organisatie “MIDWIVES FOR MIDWIVES” gaat de training verzorgen. Ook het onderwerp gezinsplanning zal ruim aandacht krijgen zodat de vrouwen tevens daarover voorlichting kunnen gaan geven.

Geslaagde cursisten worden na afloop voorzien van een “Safe birth kit”.

(http://midwivesformidwives.org/donate.htm)


 

Merlyn, onze studente maatschappelijk werk, hoopt dit jaar haar studie af te ronden. Zoals eerder gemeld doet ze haar stage in Centro Maya. Tevens is zij begonnen met het geven van voorlichting aan vrouwen en adolescenten over de volgende onderwerpen:

 •          Sexualiteit en gezinsplanning.
 •          Huiselijk geweld.
 •          Zelfbewustzijn.
 •          Problemen bij het ouder worden.

De belangstelling voor deze workshops is groot.


 

Sociale hulp.

In het verkiezingsjaar 2007 namen de burgemeester en de sociale organisatie van de Presidentsvrouw (“Sosep”) het initiatief tot het opzetten van een dagopvang voor bejaarden in ons dorp. In een straat werden twee tegenover elkaar liggende huizen gehuurd waar de oudjes op plezierige wijze hun dag konden doorbrengen. Dagelijks werd een eenvoudige maaltijd aangeboden en men dacht zelfs aan het verstrekken van maaltijden aan huis bij bedlegerige bejaarden. Een erg sympathiek initiatief want vooral ouderen zonder kinderen zitten hier vaak erg moeilijk! Jammer dat het project inmiddels vrijwel doodgebloed is. De Directeur voldeed niet en werd ontslagen en vervolgens stopte ook de financiering. Meerdere keren werden we bezocht door een delegatie van de ouderen met het verzoek om bij te springen. Omdat wij het initiatief een warm hart toedragen hebben we de toezegging gedaan op zoek te gaan naar fondsen ONDER VOORWAARDE DAT WIJ VOORZIEN ZOUDEN WORDEN VAN EEN GOED ONDERBOUWD BELEIDSPLAN MET KOSTENPLAATJE. Tot op heden is dat nog niet gebeurd. Wellicht zullen we in de toekomst echter op zoek gaan naar een centrum voor ouderen in Nederland dat een bejaardencentrum in San Juan wil adopteren…

 

De Florence Rotary Club in U.S. startte in 2006 een project “Cleanwaterguatemala” voor het verstrekken van drinkwaterfilters in Guatemala en verzocht ons om hulp bij het distribueren in onze omgeving. Een eerste zending van 310 stuks is intussen verdeeld en er zijn ons nog een duizendtal filters toegezegd. De Rotaryclub Walcheren sluit zich aan bij dit initiatief en organiseert in juni een feestelijke activiteit (“Boerengolf”) o.a. ten bate van dit doel.

 

In Guatemala kookt vrijwel iedereen op hout. Behalve dat er veel tijd en arbeid gaat zitten in het sprokkelen van deze brandstof veroorzaakt de houtkap ook een ernstig erosieprobleem.

De modderstroom die bij het passeren van de orkaan Stan veel schade aanrichtte was hiervan een direct gevolg. Met het oog hierop gaf de Rotaryclub Guatemala ons een “solarcooker” met het verzoek deze op bruikbaarheid te testen. Ruth en Merlyn kijken wat de mogelijkheden zijn.

 

Onze activiteiten in de vorm van het geven van kleinschalige hulp blijven doorgaan. Ik geef hierbij slechts een paar voorbeelden:

 •   Maandelijks wordt er een voedselpakket verstrekt aan sommige zeer arme families.
 •   Tijdens het wekelijks uitje naar het meer verdronk een van de kinderen, waarschijnlijk tijdens een aanval van epilepsie. Hij was een van de kostwinners in het vaderloos gezin. Merlyn regelde o.a. de betaling van de begrafeniskosten.
 •   Er werden dit jaar twee sterk ondervoede kinderen aangemeld op Centro Maya. De stichting bekostigt goede voeding en de resultaten zijn al duidelijk waarneembaar.
 • Vorige week kregen we het bericht dat een jongen bij het vergaren van brandhout van grote hoogte uit een boom was gevallen. Hij raakte daarbij gedeeltelijk verlamd. Binnen onze mogelijkheden staan we de familie bij.


 

Aan het slot van deze brief dank ik al onze donateurs van harte voor hun bijdragen aan ons project. Daarbij wil ik een paar opmerkelijke activiteiten, georganiseerd door oud-vrijwilligers ter ondersteuning van onze stichting, niet onvermeld laten.

 •          Dean en Tineke (Engeland en België) organiseerden sponsors voor de marathon van Rotterdam. Dean liep hem in een fantastische tijd!
 •          Lisa (Ierland) en haar zus liepen de 10 mijl gesponsord en de opbrengst was voor ons.
 •          Elisa en Dennis (Duitsland) verkochten voor ons o.a. “Chocobananas” op een universiteitsfeest.
 •          Jaarlijks verzorgt Marinella (Italië) meerdere activiteiten en levert daarmee een flinke bijdrage aan het welzijn van onze stichting… en de Maya’sCopyright   © All Rights Reserved "Stichting Steun de Mayas"